Mësuesit, pyetjet për Provimin e Shtetit

Publikuar më: 14/06/2012 10:37

Ekskluzive/ Agjencia Kombëtare e Provimeve shpall programet orientuese për të diplomuarit në mësuesi

Lista e plotë me pyetjet që do të kenë në provim mësuesit në lëndën e Artit Figurativ. Mënyra se si do të hartohen programet për pjesën pedagogjike dhe atë profesionale

Të gjithë të diplomuarit në degët e mësuesisë do të japin në vjeshtë Provimin e Shtetit. Ky është provimi i parë që do të zhvillohet për këta profesionistë. Specialistë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës kanë publikuar së fundmi udhëzimin për hartimin e programit dhe të fondit të pyetjeve për provimin e shtetit. Kështu, sipas këtij udhëzimi, programi i Provimit të Shtetit për pjesën pedagogjike është një program orientues, i cili do të bazohet në kompetencat kryesore që duhet të zotërojë një kandidat për mësues në formimin e tij të përgjithshëm. Në program do të paraqiten sipas linjave përkatëse kompetencat, të cilat përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet që kërkohen të arrihen nga mësuesit e rinj, në përfundim të provimit të shtetit në lidhje me:

- Zhvillimin e kurrikulës së arsimit parauniversitar

- Metodat e mësimdhënies dhe mendimi kritik

- Aftësitë ndërkurrikulare

- Vlerësimin e nxënësve

- Të nxënët dhe menaxhimin e klasës

- Psikologjinë e zhvillimit

- Komunikimin dhe etikën në shkollë

- Drejtshkrimin e gjuhës shqipe

Programi do të hartohet nga grupi i punës së Shkencave Sociale dhe Gjuhë Letërsisë.

Ky program do të përmbajë edhe literaturën që duhet të përdorë kandidati për realizimin e këtij programi.

Programi i pjesës profesionale

Ndërkohë, nga ana tjetër, MASH-i përcakton edhe programin e Provimit të Shtetit për pjesën profesionale që është një program orientues, i cili do të bazohet në kompetencat kryesore që duhet të zotërojë një kandidat për mësues në formimin e tij profesional, sipas profilit përkatës. Në program do të paraqiten sipas linjave përkatëse kompetencat, të cilat përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet që kërkohen të arrihen nga mësuesit e rinj, në përfundim të Provimit të Shtetit:

- Konceptet kryesore me të cilat operon lënda (lëndët) përkatëse;

- Interpretimin e lidhjeve shkak-pasojë midis proceseve e dukurive që trajton kjo lëndë;

- Lidhjen midis njohurive të lëndës me njohuritë e disiplinave të tjera brenda fushës ose jashtë saj;

- Lidhjen e shembujve të njohurive të kësaj lënde me situata të jetës reale.

Ky program do të përmbajë edhe literaturën që duhet të përdorë kandidati për realizimin e këtij programi. Gazeta “Republika” boton sot pyetjet për të diplomuarit në mësuesi për Arte Figurative.

OSMAN DEDJA

Komentet janë të mbyllura

Foto Lajme

Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së këtij portali © 2013 Gazeta Republika | Designed by Keminet | Log in
Close
Ndiqni Gazeta Republika në Facebook
Informohuni mbi ngjarjet kryesore të ditës duke na ndjekur në Facebook.